21-06-2022

Rozdíl mezi who, whom a whose

Při vyslovení vypadají tato zájmena stejně, takže se často zaměňují! Abychom se vyhnuli nesprávným slovům, musíme se podívat na kontexty, ve kterých mohou být tato zájmena použita.

Za prvé, tři slova " who", "whom" a "whose" jsou vztažná zájmena. Používají se ke spojení dvou vět.

Kdy v angličtině použít "who"?

 • "Who" se používá, když se mluví o osobě. Lze jej přeložit jako "kdo". Může být použito buď jako vztažné zájmeno předmětové, nebo jako zájmeno tázací.

Zde je několik příkladů, které vám pomohou porozumět:

Who jako tázací zájmeno:

 • Who is going to call their parents? Kdo zavolá jejich rodičům?
 • Who is going to buy bread? Kdo bude kupovat chleba?

Who jako vztažné předmětové zájmeno:

 • He is the man who left first: Je to muž, který odešel jako první.
 • The man who was helping Mary is her brother : Muž, který Marii pomáhal, je její bratr
 • She's the woman who sold me the car: Je to žena, která mi prodala auto.

Kdy v angličtině použít slovo "whom"?

Rozlišit " who" od " whom" není zpočátku snadné.

 • "Whom" je vztažné zájmeno, které se používá jako přímý nebo nepřímý předmět slovesa nebo předložky.

Před slovem " whom" se často vyskytuje jedna z následujících předložek: at, by, for, with. Slovo " whom" lze však použít i bez těchto předložek.

Zde je několik příkladů, které vám pomohou pochopit použití slovesa Whom:

 • It is someone whom Lily talked about yesterday. Je to někdo, o kom včera mluvila Lily.
 • He's the young man whom I drove back to his place: Je to ten mladík, kterého jsem odvezl k němu domů.
 • Marcus the seller from whom I bought vegetables and fruits and who delivered them to my place: Marcus, od kterého jsem koupil zeleninu a ovoce a který mi je dovezl na místo.
 • The woman to whom I was talking is my sister: Žena, se kterou jsem mluvil, je moje sestra

Používání zájmena "whose" v angličtině

Zájmeno "Whose" označuje vlastnictví věci, předmětu někým. Po něm následuje podstatné jméno

Whose this painting that's hanging on the wall?: Čí obraz visí na zdi? Whose dog entered my house last week?: Čí pes vstoupil minulý týden do mého domu? Jeremy, whose house is so spacious, called me yesterday: Čí obraz visí na zdi?

Upozornění: Nezaměňujte slovo "whose" se slovem "who's", což je zkrácenina slova "who is".

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend