16-04-2024

Profesionální prezentace v angličtině

Při hledání práce je důležité umět se prezentovat v angličtině profesionálně. Ať už během pohovoru, konference nebo schůzky, musíte být schopni mluvit o sobě, svých dovednostech, motivacích a cílech. Je to vaše šance udělat dobrý dojem na potenciálního zaměstnavatele nebo klienta a prodat se jako ideální kandidát na danou pozici. Zde je průvodce s několika klíčovými frázemi a příklady, které lze použít během profesionální prezentace v angličtině.

První kontakt s personalistou: „Tell me about yourself“

Důležitý je první kontakt s personalistou. Vaše prezentace, jakkoli stručná může být, musí upoutat pozornost vašeho publika a zajistit vaši důvěryhodnost. První otázka často zní: „Řekni mi o sobě?“. Představte se jednoduchými větami (příjmení, jméno, věk, současná profesní situace). K tomu, abyste se představili a představili, můžete použít například následující věty:

 • Hello, my name is (...) and I am (...) = Dobrý den, jmenuji se (...) a jsem (...).
 • I graduated from (...) (...) years ago with a degree in (...) = Vystudoval jsem před (...) (...) lety titul (...)
 • I worked as (...) engineer for (...) years at(...). = Pracoval jsem jako (…) pro (...) let, v (…).

Příklad: “Good morning. My name is James and I am 38 years old. I graduated from Harvard fourteen years ago with a degree in software engineering. I worked as an engineer for twelve years at Microsoft.”

Mluvte o svých profesních zkušenostech a dovednostech

Druhá část vaší prezentace musí prokázat, že máte dovednosti a vlastnosti požadované pro danou pozici. Předtím si musíte pečlivě přečíst popis práce, abyste své odpovědi přizpůsobili požadovaným předpokladům. Zvýrazněte zkušenosti, které souvisejí s pozicí, která vás zajímá, a používejte odbornou slovní zásobu. A nezapomeňte si o společnosti udělat průzkum, abyste se odlišili od ostatních kandidátů.

 • I have experience in the field of (...) = Mám zkušenosti oblasti (...).
 • For example, in my current position, I am in charge of (...) = = Například ve své současné pozici mám na starosti (...).
 • This shows that I am (...) = To ukazuje, že jsem (...)
 • I have great (…) skills. = Mám vynikající dovednosti v (…).
 • During my career, I learned a lot about (…) (…) = Během své kariéry jsem se naučil hodně o (…).

Příklad: “I have experience in the field of IT (information technology). For example, in my current position I'm in charge of the computing cloud. This shows that I am responsible and able to manage emergencies. I have great software management skills. During my career, I learned a lot about programming.”

Prezentujte své kvality a nedostatky

Může se stát, že personalista položí osudovou otázku vlastností a chyb: „Jaké jsou vaše silné stránky? A jaké jsou tvé slabiny?" Způsob, jakým odpovíte, může značně ovlivnit názor recruitera. Je důležité si tuto otázku připravit a vědět, jak na ni spontánně odpovědět. Buďte upřímní a zaměřte se na očekávání svého partnera.

Jaké jsou vaše kvality?

Zvýrazněte vlastnosti související s prací, o kterou se ucházíte. I když je cvičení obtížné, nebuďte příliš pokorní. Zde je několik příkladů vlastností, které je třeba při pohovoru zdůraznit:

 • Organized = Organizovaný
 • Ambitious = Ambiciózní
 • Creative = Kreativní
 • Disciplined = Disciplinovaný
 • Flexible = Flexibilní
 • Curios = Zvědavý
 • Empathetic = Empatický
 • Good-tempered = Dobře naladěný
 • Kind = Laskavý
 • Helpful = Ochotný
 • Rigorous = Přísný
 • Understanding = Chápavý

Zde je několik příkladů vět, které prezentují jeho kvality v různých kontextech:

 • ,,My attention to detail is a key strength, consistently delivering high-quality work.” = ,,Moje pozornost věnovaná detailům je hlavní předností, která mi umožňuje trvale poskytovat vysoce kvalitní práci." ,,I'm known for my adaptability” = „Jsem známý svou přizpůsobivostí“
 • „I bring a positive mindset to every project” = „Do každého projektu přináším pozitivní myšlení.“
 • „With a strong sense of initiative, I proactively identify opportunities” = „Se silným smyslem pro iniciativu identifikuji příležitosti proaktivně.“
 • „ My strong organizational skills have been evident in my capacity to manage multiple tasks” = ,,Moje silné organizační schopnosti se projevily v mé schopnosti zvládat více úkolů“

Jaké jsou vaše chyby?

Chyby jsou přirozené a má je každý člověk. Při přijímacím pohovoru však buďte upřímní a jděte na skutečné nedostatky:

 • Distracted = Roztržitý
 • Authoritarian = Autoritářský
 • Sensitive= Citlivý
 • Indecisive = Nerozhodný
 • Thoughtless / absent-minded = Bezmyšlenkovitý / Nepřítomný
 • Narrow-minded / Stubborn = Úzkomyslný / Tvrdohlavý
 • Touchy = Dotěrný
 • Struggling under pressure= Stresovaný pod tlakem
 • Talkative = Upovídaný

Své chyby můžete také vyvážit kladnou větou, například:

 • „ I'm talkative but I know when it's time to work” = „Jsem upovídaný, ale vím, kdy je čas pracovat.“
 • „I am struggling under pressure but I've recently started yoga classes” = Bojuji pod tlakem, ale nedávno jsem začal chodit na lekce jógy.
 • ,,I am naturally shy so I have to make a big effort to speak up” = “Jsem přirozeně stydlivý, takže musím vynaložit velké úsilí, abych promluvil.”

  Neváhejte se zeptat na firmu a pozici

Když je vaše prezentace hotová a váš partner vám položí otázky, můžete klást otázky o pozici a společnosti, abyste prokázali svůj zájem a motivaci.

Můžete se například zeptat na následující otázky:

 • “What does a typical day at your company look like?” = „Jak vypadá běžný den ve vaší společnosti“
 • “What's the working atmosphere like?” = "Jaká je pracovní atmosféra?"
 • “How does the integration process work? Do you organize team building activities?” = „Jak probíhá integrace do společnosti? Pořádáte teambuildingové aktivity?”
 • “Is this a new position?” = "Je to nová pracovní pozice?"
 • “What are the next steps in the recruitment process?” = "Jaké jsou další kroky v náborovém procesu?"

Uzavřete rozhovor

Přijímací pohovor se blíží ke konci, neváhejte se zeptat personalisty, pokud má ještě nějaké otázky. Nyní můžete poděkovat personalistovi za jeho čas.

 • “Do you have any other questions?” = "Máte nějaké další otázky?"
 • “Thank you so much for taking the time to meet with me today = "Mockrát vám děkuji, že jste si dnes našli čas na setkání se mnou!"

Chcete rozvíjet své odborné znalosti angličtiny? Wall Street English nabízí Kurzy angličtiny pro podnikání s cílem otevřít příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na obor činnosti.

Share this article on facebook , linkedin or tell a friend